Utmaningarna och hur vi ska jobba med dem

Det behövs ett mer fokuserat arbete för att främja en hållbar, varaktig och livskraftig utveckling i de små och medelstora företagen i Norra Mellansverige. Utifrån industrins utmaningar och behov av omvandling ser vi sex prioriterade insatsområden.

1. Öka innovationskapaciteten i små och medelstora företag

Det är lätt att glömma bort den viktiga roll som små och medelstora företag spelar i regionens ekosystem. I Norra Mellansverige har 95 procent av företagen 250 anställda eller färre. Hela 85 procent av företagen har under 50 anställda. De här företagen utgör ett helt nödvändigt leverantörssystem för de större företagen, men innovationskapaciteten hos de mindre företagen är lägre än vad som kan anses önskvärt.

Steg som tar oss framåt

 • Skapa plattformar för kunskapsspridning och starkare interaktion mellan företag, forskare och det civila samhället.
 • Använda industrins egna behov av omställning som drivkraft för innovationer.
 • Stötta framväxten av nya affärsmodeller och ny teknik för cirkulär ekonomi.
 • Verka för att flera små och medelstora företag ska använda sig av digitaliseringens möjligheter.
 • Stödja små och medelstora företags förändringsförmåga med resurser för strategisk utveckling.

2. Förbättra matchning av företagens kompetensbehov och arbetskraftsutbud

I och med globaliseringen har företagen ett annat kompetensbehov än tidigare. Det behövs mer högkvalificerad arbetskraft. För svaga kopplingar mellan industriföretagen och utbildningssamordnare leder till obalans mellan behoven och utbudet av arbetskraft. Det hela försvåras av att befolkningen blir allt äldre och unga ofta väljer bort industrijobb samt söker sig till storstadsområden.

Steg som tar oss framåt

 • Utveckla och testa nya insatser för att industrin ska attrahera och behålla fler kvinnor, ungdomar och utrikesfödda.
 • Utveckla system som matchar rätt kompetens till rätt arbetsuppgifter.
 • Utbilda strategiska kompetenser inom specialisering, till exempel hållbar produktion.
 • Skapa möjligheter för kompetensutveckling på arbetstid för att göra arbetsplatser attraktiva.
 • Etablera flera yrkes- och uppdragsutbildningar inom prioriterade områden.

3. Öka investeringsnivå inom forskning och innovation

Den offentligt finansierade forskningen i Norra Mellansverige ligger under EU-genomsnittet. Företagens investeringar i forskning ligger också lågt även om spridningen är stor. Det finns ett behov av resurser till utvecklingsområden med potential som också kan locka privata investeringar. Utveckling av innovationsledning och att fler ser möjligheter för innovation utgör potential för den industriella omvandlingen.

Steg som tar oss vidare

 • Öka forskningsanslagen till lärosätena och koppla dem till smart specialisering.
 • Utveckla och stärk den regionala kapaciteten för forskning och innovation.
 • Utveckla långsiktiga forsknings- och innovationssatsningar.
 • Länka samman testbäddar, företag och forskare och gör det möjligt att skala upp lovande teknologi.
 • Utveckla innovationsupphandling i alla sektorer för att stärka lokala förutsättningar.

4. Utveckla industrin mot koldioxidsnål och cirkulär ekonomi

Koldioxidsnål ekonomi kan ses som en stor utmaning för industrin, men också som en stor möjlighet där utmaningarna kan vara en motor för tillväxt och innovation. Lösningarna kan omvandlas till nya produkter, affärsmodeller, tjänster och företag. En viktig del av omvandlingen är användandet av biobaserade, förnybara resurser samt energieffektivisering. Genom att produkter och material återanvänds samt att avfall hanteras som en resurs kan företags ekonomi och konkurrenskraft förbättras samtidigt som vi får en minskad miljöpåverkan.

Steg som tar oss vidare 

 • Utveckla mer fokuserade åtgärder som hör samman med smart specialisering, utsläppsfria bränslen, förnyelsebar el och smarta elnät.
 • Initiera fler offentlig-privata partnerskap och bygg kapacitet kring innovationsdrivande upphandlingar.
 • Etablera nätverk av testbäddar för den cirkulära bioekonomin och möjliggör inlärningsprocesser kring nya produkter eller tjänster.
 • Utveckla produktionen av hållbara byggnader.
 • Utveckla industrins produktion till att bli koldioxidsnål och cirkulär.

5. Öka graden av internationalisering i små och medelstora företag

Eftersom industrin i Norra Mellansverige är exportinriktad är tillgång till den globala marknaden en nödvändighet. Fler små och medelstora företag som är underleverantörer till stora företag behöver vidga sina marknader för att minska sin sårbarhet. För det behövs kompetens och internationella nätverk.

Steg som tar oss vidare

 • Skala upp det befintliga strategiska innovationsarbetet i Norra Mellansverige internationellt.
 • Marknadsför kompetens och testbäddar på internationell nivå.
 • Utveckla smart specialisering och ta vara på styrkeområden över länsgränserna.
 • Stötta kluster och uppmuntra små och medelstora företag att delta i internationella nätverk.
 • Använd multinationella företag med närvaro i Norra Mellansverige för att utveckla starkare samarbetslänkar.

6. Förbättra strategisk samordning och styrning

Trots att stödsystemet för innovationer i Norra Mellansverige är relativt välutvecklat när det gäller kluster, science parks och testbäddar, finns det ingen tydlig övergripande strategi för att vägleda samarbetet. Det behövs ett strukturerat arbete med att samla in och samordna olika pågående initiativ för att kunna växla upp.

Steg som tar oss vidare

 • Kartlägga, samla in och samordna olika pågående initiativ.
 • Skaffa kompletterande data och analyser och rekommendationer från externa källor som ger legitimitet.
 • Etablera gemensamma strukturer för engagemang i entreprenöriella upptäckandeprocesser.
 • Växla upp pilotinitiativ och investeringar i Norra Mellansverige.
 • Etablera öppna innovationsplattformar.

Strategi för industriell omvandling

Ladda ner populärversionen av den strategi för industriell omvandling som har tagits fram av Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Värmland genom projekten EU Regions in Industrial Transition Pilot och Smart Industri i Norra Mellansverige 2.0.